četvrtak 8. avgusta 2024.
08-10. avgust 2024 – Malomfesztivál, Orom.