Uslovi prodaje i korišćenja

GIGS TIX doo zadržava pravo promene ovog dokumenta bez obaveze da o tome posebno obavesti svoje korisnike / kupce tako da je preporučljivo da ovaj dokument pročitaš pre svake kupovine ulaznica.

poslednja izmena ovog dokumenta: 21.10.2023.


Bitni pojmovi

Gigs Tix: Gigs Tix doo iz Novog Sada, Kralja Aleksandra 12, MB 20421924, PIB 105801137
Kupac: Fizičko ili pravno lice koje kupuje ulaznice od Gigs Tix-a (na fizičkom prodajnom mestu ili na internet prodajnom portalu) ili Partnera
Partner: pravno lice koje sa Gigs Tix-om ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji i koji u ime i za račun Gigs Tix-a / Organizatora manifestacije prodaje ulaznice na svom fizičkom prodajnom mestu kao deo Gigs Tix prodajne mreže
Prodavac: pravno lice, Gigs Tix ili Partner koje je Kupcu prodalo, naplatilo i izdalo ulaznicu
Organizator: pravno lice koje organizuje Manifestaciju i koje, u smislu Zakona, sa potrošačem – kupcem ulaznice zaključuje ugovor o izvršenju usluge povezane sa slobodnim aktivnostima sa predviđenim konkretnim rokom ili periodom izvršenja.
Manifestacija: muzički, pozorišni, bioskopski, sportski ili drugi događaj za koji se prodaju ulaznice sa određenim atributima poput naziva, datuma i vremena održavanja, lokacije održavanja i slično.
Zakon: Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88 / 2021)

Važne informacije

Gigs Tix i Partneri nisu organizatori Manifestacija za koje prodaju ulaznice, već su posrednici pri prodaji ulaznica između Kupca i Organizatora, u ime i za račun Organizatora.

Prodajom ulaznice kupcu Gigs Tix i Partneri pružaju uslugu kupcu u smislu Zakona, pri čemu je predmet usluge isključivo prodaja ulaznice.  Naplatom i izdavanjem ulaznica, u fizičkom ili elektronskom obliku, usluga se u potpunosti izvršava u smislu Zakona.

Kupinom ulaznice Kupac zaključuje ugovor o pružanju usluge sa Organizatorom, u smislu Zakona.

Gigs Tix i Partneri nisu odgovorni za bilo koji aspekt organizovanja Manifestacija za koje prodaju ulaznice i stoga ne snose odgovornost za eventualnu štetu koju Kupac ili treća lica mogu imati u vezi sa Manifestacijom. Naročito, Gigs Tix i Partneri ne snose odgovornost za povraćaj novca za kupljene ulaznice u slučaju da Organizator ne može da izvrši saobraznu ugovorenu uslugu.

Kupovina ulaznica

Kupac ulaznice može kupiti na jedan ili više navedenih načina:

  • na fizičkim prodajnim mestima Gigs Tix-a,
  • na fizičkim prodajnim mestima Partnera
  • na internet prodajnom mestu – portalu gigstix.com
  • na internet prodajnom mestu – korišćenjem mobilne aplikacije
  • poručivanjem telefonskim pozivom ili slanjem mejla

Kupac slobodnom voljom bira za koju Manifestaciju kupuje ulaznicu, vrstu i količinu ulaznica. Na osnovu njegovog zahteva i izvršenog plaćanja, ulaznica (ili više njih) se kreira i izdaje (u fizičkoj formi kada se kupovina vrši na prodajnom mestu ili elektronskom distribucijom elektronskog dokumenta u slučaju kupovine na internet prodajnom mestu), čime se proces kupovine završava a Prodavac u potpunosti izvršava uslugu prema Kupcu, u smislu Zakona.

U pojedinim slučajevima umesto ulaznice kupcu se prodaje vaučer koji je u suštinskom i formalnom smislu identičan ulaznici s tim da ne omogućava direktan ulazak na manifestaciju već ga je prethodno potrebno zameniti za sredstvo ulaska (narukvicu, karticu i sl.), u skladu sa procedurom koju je predvideo i za koju je odgovoran Organizator.

U pojedinim slučajevima, u skladu sa odlukom Organizatora, izdavanje ulaznice može biti odloženo a kupcu se nakon plaćanja izdaje potvrda o kupovini ulaznice. U ovakvom slučaju, naplatom i izdavanjem potvrde o kupovini ulaznice, u fizičkom ili elektronskom obliku, usluga Prodavca prema kupcu se u potpunosti izvršava u smislu Zakona.

Kupovina ulaznica je obavezujuća i Kupac ne može odustati od kupovine u skladu sa odredbama Zakona (član 36. stav 1. tačka 12)  s obzirom na to da Organizator pruža usluge za koje postoji konkretni rok ili period izvršenja.

Cena i fiskalni račun

Prodavac ulaznice prodaje i naplaćuje isključivo po ceni koja je prikazana na ulaznici i na fiskalnom računu.

PDV je uračunat u cenu ulaznica.

Prodavac prodaju ulaznica vrši u ime i za račun Organizatora te, kako je obaveza plaćanja PDV-a za prodate ulaznice na Organizatoru, na fiskalnom računu za stavke koje se odnose ulaznice ne evidentira PDV.

Kupovina na internet prodajnom portalu gigstix.com

Portal je namenjen je isključivo punoletnim fizičkim licima.

Kupac prihvatanjem „Uslova prodaje i korišćenja“ tokom procesa kupovine izjavljuje da ispunjava uslov iz prethodnog stava i da je poslovno sposoban za zaključenje ugovora o prodaji.

Kupac prihvatanjem „Uslova prodaje i korišćenja“ tokom procesa kupovine i plaćanjem zahteva od Prodavca da fiskalni račun isporuči u elektronskoj formi, slanjem odgovarajućeg linka za pristup portalu poreske uprave mejlom.

Ulaznice se isporučuju u obliku elektronskog dokumenta mejlom na mejl adresu koju je Kupac prijavio prilikom registracije. Mejl se šalje automatski nakon što je plaćanje uspešno obrađeno. U tekstu mejla i / ili u elektronskom dokumentu se nalazi uputstvo za korišćenje koje je Kupac u obavezi da sledi.

Portal podržava plaćanje:

  • platnom karticom putem interneta.
  • plaćanje elektronskim bankarstvom odnosno uplatom u banci, pošti ili sličnoj instituciji (za kupci koji plaćanje obavljaju na teritoriji Republike Srbije)

U zavisnosti od manifestacije i momenta kupovine moguće je da jedan od nabrojanih načina plaćanja neće biti aktivan.

U zavisnosti od Manifestacije moguće je da će kupcu, pored vrednosti ulaznica, biti obračunat i trošak obrade porudžbine kao posebna stavka koja se posebno i jasno prikazuje. Trošak obrade porudžbine predstavlja nužno pokriće operativnih, administrativnih, materijalnih i ostalih troškova Prodavca koji su neodvojivo vezani za konkretnu kupovinu.

Plaćanje platnim karticama

Chip Card ad iz Beograda, Bose Milićević 8, MB 17564374, PIB 103425560  vrši posredovanje u prometu u ime i za račun Gigs Tix.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD), u kojoj su i prikazana na ovom portalu. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Chip Card, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Chip Card-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju povraćaja sredstava plaćenih platnim karticama Gigs Tix je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Kupovina poručivanjem telefonskim pozivom ili slanjem mejla

Nakon evidentiranja uplate na računu, ukoliko ista odgovara poslatim instrukcijama, ulaznice će u roku od 3 radna dana biti poslate Kupcu na adresu koju je dao prilikom poručivanja, kurirskom službom „Post express“.

U slučaju kupovine telefonskim pozivom ili slanjem mejla Kupac činom plaćanja izjavljuje da je u skladu sa Zakonom, član 26, stav 1, tačka 6 obavešten da ne može da koristi pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, a u smislu Zakona, član 36, stav 1, tačka 13.

Trošak dostave naplaćuje kurirska služba Kupcu, po svom cenovniku.

Gigs Tix ne odgovara za samu pošiljku niti za rokove isporuke.

Odustajanje od kupovine

Jednom kupljena, ulaznica ne može biti vraćena niti zamenjena.

Prodavac nema zakonsku obavezu da izvrši povraćaj novca ili zamenu ulaznice nakon završene kupovine, na subjektivni zahtev Kupca.

U slučaju kupovine na internet prodajnom portalu gigstix.com Kupac prihvatanjem „Uslova prodaje i korišćenja“ tokom procesa kupovine izričito izjavljuje da je u skladu sa Zakonom, član 26, stav 1, tačka 6 obavešten da ne može da koristi pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, a u smislu Zakona, član 36, stav 1, tačka 13.

Povraćaj novca za kupljene ulaznice

Kupac ostvaruje pravo na povraćaj novca samo u slučaju da dođe do bitnih promena, poput:

  • otkazivanja Manifestacije
  • promene datuma, vremena ili lokacije Manifestacije na način koji Kupcu ne odgovara

a koje, u smislu Zakona, sprečavaju Organizatora da ugovorenu uslugu prema Kupcu izvrši saobrazno.

Odgovornost za povraćaj novca je isključivo na Organizatoru, koji je u obavezi da javno objavi proceduru i uslove za povraćaj novca.

Procedura povraćaja se može ali ne mora vršiti preko Prodavaca.

U slučaju povraćaja novca za ulaznice, predmet povraćaja je isključivo iznos plaćen za ulaznice – ukupna vrednost ulaznica. Posebni troškovi koje Kupac ulaznica može imati (troškovi prevoza, smeštaja, poštarine, bankarski troškovi i dr.) se ne nadoknađuju.

U slučaju povraćaja novca eventualno naplaćeni troškovi obrade porudžbine od strane Prodavca nisu predmet povraćaja i ne nadoknađuju se. Troškovi obrade porudžbine su neodvojivi deo procesa izvršenja usluge prodaje ulaznice koju je, u smislu Zakona, Prodavac u potpunosti izvršio naplatom i izdavanjem ulaznica (ili vaučera ili potvrda o kupovini), u fizičkom ili elektronskom obliku. Nemogućnost Organizatora da saobrazno izvrši ugovorenu uslugu Kupcu ne menja faktičku činjenicu da je Prodavac svoju uslugu u potpunosti izvršio prema Kupcu u smislu Zakona.

Ukoliko Kupac iskoristi ulaznicu na Manifestaciji uprkos tome što je došlo do promene datuma, vremena ili lokacije,  za iskorišćenu ulaznicu se ne može naknadno izvršiti povraćaj novca – korišćenjem ulaznice Kupac je prihvatio izmenjene uslove izvršenja usluge od strane Organizatora.

U slučaju povraćaja ulaznica, ulaznice izdate u fizičkoj formi moraju biti potpune (sa neoštećenim kontrolnim odsečcima) i bez oštećenja ili nedostataka koje mogu da onemoguće utvrđivanje autentičnosti i originalnosti ulaznice.

Mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem

U skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da kao potrošač imate mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Listu tela nadležnih za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova možete naći na sajtu Ministarstva trgovine i turizma, na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.

Sudska nadležnost

Za sve sporove koji se ne mogu rešiti sporazumno utvrđuje se nadležnost suda u Novom Sadu.